ایران اسکین

کارگر و کارفرما(مشاوره) - تعلیق قرارداد كار
 
کارگر و کارفرما(مشاوره)
درباره وبلاگ


اینجانب با توجه به این که از سال 1382 تا کنون در این امورات مشغول می باشم. لازم دانستم که جهت تبادل اطلاعات و دسترسی بهتر اقدام به ساخت این وبلاگ نمودم.لازم به توضیح است تحصیلات اینجانب مدیریت و شغل اینجانب مسئول کارگزینی می باشد.(محلهای کار عسلویه و بندر عباس)کارشناس و مشاوره بیمه تامین اجتماعی. حوادث کارگاهی . بیمه پیمانکاران. مفاصاحساب. تهیه لیست بیمه . شکایات کارگر و کارفرما. کارگزینی. حقوق و دستمزد. کنترل ورود و خروج.کنترل ورود و خروج انگشتی. برنامه ورود و خروج.

مدیر وبلاگ :
سه شنبه 28 آذر 1391 :: نویسنده : 

  ۱-سازمان تأمین اجتماعی اقدام به صدور احكام بازنشستگی برای تعدادی از كارگران یك واحد كارگری نموده كه منتهی به قطع رابطه كارگران با كارفرما شده است بعد از چند ماه سازمان با این استدلال كه كارگران واجد شرایط بازنشستگی نبوده اند احكام بازنشستگی آنان را لغو می نماید تكلیف چیست؟ آیا كارگران یاد شده باید در كارگاه ابقاء بكار شوند؟

وقفه ای كه در رابطه كاری و مزدی بین كارگران و شركت در ارتباط با اقدام و عملكرد سازمان تأمین اجتماعی ایجاد شده است از نوع تعلیقی است كه اراده كارفرما در آن دخالتی نداشته است كه در این زمینه در اجرای مفهوم مخالف ماده 29 قانون كار صدور رای بابت حق السعی ایام تعلیق فاقد وجهه قانونی خواهد بود ولی با توجه به تلقی وقفه ایجاد شده به عنوان تعلیق به دلیل تحقق نیافتن بازنشستگی، بازگشت بكار كارگران با استرداد وجوه دریافتی بابت سنوات خدمت و حفظ سابقه كار قبلی انجام خواهد شد.  بدیهی است هر گونه ادعا از سوی طرفین در زمینه جبران زیان وارده قابل طرح و پی گیری در مراجع ذیصلاح دادگستری خواهد بود .

۲-آیا در مدتی كه كارگر در مرخصی بدون حقوق بسر می برد به این ایام مرخصی استحقاقی تعلق می گیرد؟

نظر به اینكه در ایام مرخصی بدون حقوق، رابطه كاری و مزدی بین طرفین قطع و به حالت تعلیق در می آید و این ایام به لحاظ احتساب سنوات خدمت جزء سابقه كار كارگران محسوب نمی گردد لذا تعلق مرخصی استحقاقی به ایام مزبور نیز مورد پیدا نمی كند .

۳-چنانچه توقیف كارگر به شكایت كارفرما منجر به محكومیت وی گردد آیا وقفه ایجاد شده در رابطه بین طرفین را می توان ترك كار تلقی نمود ؟

در ماده 18 قانون كار در مواردیكه موضوع شكایت كارفرما از كارگر منتهی به محكومیت وی در مراجع قضایی می گردد پیش بینی خاصی در زمینه تلقی وقفه ایجاد شده در رابطه بین طرفین به عنوان ترك كار و عدم تعلق سنوات خدمت نسبت به سوابق كار كارگر بعمل نیامده است بنابراین مستنداً به ماده 158 قانون كار و عطف توجه به ماده 27 این قانون تشخیص و احراز موارد قصور و رسیدگی به مورد اختلاف و صدور رای بابت سنوات خدمت در حدود قانون در هر حال با هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مستقر در اداره كار محل می باشد .

۴-كارگری از سوی مقامات ذیصلاح بازداشت ولی پس از مدتی با سپردن وثیقه موقتاً تا زمان تشكیل دادگاه آزاد گردیده است آیا كارفرما مكلف به اعاده بكار اوست؟

در مواردی كه كارگر موقتاً از بازداشتگاه آزاد می شود با عنایت به اینكه محكومیت و یا عدم محكومیت اوقطعیت نیافته و ماده 17 قانون كار حالت تعلیق قرارداد كار را موكول به عدم محكومیت كارگر دانسته است و با التفات به مفهوم مخالف ماده مذكور محكومیت كارگر نافی حالت تعلیق خواهد بود، روشن نبودن حالت قرارداد به منزله ادامه توقیف كارگر تلقی و لذا كارفرمای مربوط تكلیفی نسبت به اعاده به كار وی نخواهد داشت . بدیهی است چنانچه علت بازداشت كارگر شكایت كارفرما بوده باشد پرداخت پنجاه درصد حقوق موضوع تبصره ماده 18 قانون كار تا تاریخ صدور رای قطعی مرجع صالحه تكلیف كارفرما خواهد بود .

۵-كارگری به دلیل بیماری مدتی را در كارگاه حاضر نشده است از آنجا كه كارگر مزبور متأسفانه بیمه نشده، سازمان تأمین اجتماعی بیماری وی را تأیید ننموده است، مدت عدم حضور در كارگاه چه وضعی خواهد داشت و آیا كارفرما می تواند از اعاده بكار وی خودداری كند؟

اگر عدم توانائی انجام كار كارگر كه به دلیل بیماری در كارگاه حاضر نمی شود به طریقی غیر از تأیید سازمان تأمین اجتماعی برای مراجع حل اختلاف احراز گردد مدت مزبور در حكم ایام تعلیق بوده  و پس از رفع تعلیق با حكم مراجع مذكور كارفرما مكلف به اعاده كارگر به كار خواهد بود .

۶-در كارگاهی عرف و رویه برای پرداخت و تحویل كمك های نقدی و غیر نقدی وجود دارد آیا كارگری كه در مرخصی استعلاجی بسر می برد مشمول امتیازات معمول در كارگاه می شود؟

در ایام تعلیق ناشی از مرخصی استعلاجی چنانچه حقوق و مزایایی، بجزء آنچه كه در لیست های بیمه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی مأخذ پرداخت حق بیمه قرار گرفته اند و در نتیجه در دوران بیماری و استراحت پزشكی مربوط به آن نیز سازمان یاد شده غرامت مزد را بر آن اساس پرداخت می نماید، در مقاطع مختلف ماهانه، شش ماهه، یكساله و ... به كارگران دیگر پرداخت شود پرداخت آن به كارگری كه در استراحت پزشكی بوده و قادر به كار نمی باشد مشروط به اینكه این ایام به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده باشد تكلیف كارفرمای مربوط خواهد بود .

۷-آیا در كلیه موارد تعلیق كه كارگر فاقد رابطه كاری و مزدی با كارفرماست مدت تعلیق جزء سابقه كار كارگر به حساب می آید؟

با عنایت به قواعد كلی مربوط به تعلیق قرارداد كار كه بر اساس آنها جز در مواردی كه احتساب مدت تعلیق در سابقه كار كارگر و پرداخت مزد توسط كارفرمادر این مدت در مقررات قانونی مربوط تصریح گردیده باشد، مانند مورد تعلیق خدمت سربازی و یا ایام بیماری كارگرانی كه به موجب تشخیص سازمان تأمین اجتماعی قادر به كار نمی باشند، مدت تعلیق جزء مدت قرارداد كار و سابقه كار كارگر به حساب نیامده و كارفرما تكلیفی در خصوص پرداخت حقوق و مزایای وی ندارد و تنها افزایشات مزدی موضوع مصوبات شورایعالی كار ( به استثنای پایه سنوات ) در هنگام رفع حالت تعلیق به دستمزد دریافتی كارگر ( دستمزد دریافتی قبل از بروز حالت تعلیق ) اضافه خواهد گردید .                     

۸-در مواردی كه بر اساس رأی صادره  از ناحیه مراجع حل اختلاف، كارگر به كار قبلی بازگشت داده می شود و كارفرما مكلف است حق السعی مدت حدفاصل تاریخ اخراج تا تاریخ  اعاده به كار مجدد را پرداخت نماید پرداخت كسورات قانونی (حق بیمه و مالیات ) مربوط به این مدت با كیست و به چه دلیل؟

از آنجا كه با صدور حكم قطعی مراجع حل اختلاف مبنی بر تكلیف كارفرما به ابقاء بكار كارگر اخراجی و پرداخت حق السعی معوقه وی از تاریخ اخراج، ایام تعلیق حد فاصل اخراج تا تاریخ برگشت بكار به منزله ایام اشتغال كارگر محسوب می گردد و از طرفی وفق مقررات مالیاتی و نیز  قانون تأمین اجتماعی كارفرما مكلف به كسور مالیات و حق بیمه متعلقه از حق السعی ماهانه كارگر است، در مواردی كه حكم مراجع حل اختلاف توسط اجرای احكام دادگستری اجرا گردیده، كسورات قانونی مربوط به حق السعی ایام تعلیق بدهی كارگران ذیربط به كارفرما بوده و كارفرما می تواند مستند به بند «الف» ماده 45 قانون كار و با رعایت ترتیب مقرر در ماده 44 قانون مرقوم طلب خود را از كارگران وصول نماید . بدیهی است در مورد آرائی كه راساً توسط كارفرما اجرا می شوند بدهی یادشده یكجا از مبلغ حق السعی موضوع رای قابل كسر است .

۹-آیا مدتی كه كارگران از مقرری بیمه بیكاری استفاده می كنند جزء سوابق كار كارگاهی منظور می گردد؟

مدت تعلیق قرارداد كار ناشی از استفاده كارگران مشمول قانون كار از مقرری بیمه بیكاری موضوع تبصره یك ماده 2 قانون بیمه بیكاری مستند به تبصره 2 ماده 6 این قانون صرفاً جزء سوابق پرداخت حق بیمه برای بازنشستگی، فوت و از كارافتادگی كلی محسوب بوده و از آن استناد قانونی مبنی بر احتساب این مدت جزء سابقه كار كارگر در كارگاه استنباط نمی شود .

بخش پنجم : حق السعی و مزد و مزایا

 ۱-با توجه به ماده 6 قانون كار كه به اصولی چند از قانون اساسی مستند گردیده است اجبار افراد به كار معین و بهره كشی از دیگری ممنوع می باشد با متخلفین از این مقررات چگونه رفتار می شود؟

كار اجباری در اصول مختلف قانون اساسی منع گردیده و به تاسی از آن، منع اجبار افراد به كار و بهره كشی از دیگری و برخورداری همه افراد از حقوق مساوی در ماده 6 قانون كار تصریح شده است و در این رابطه ماده 172 قانون كار ضمن تاكید بر ممنوعیت كار اجباری به هر شكل، برای متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل كار انجام شده و جبران خسارت، مجازات حبس (91 روز تا یك سال) و جریمه نقدی معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه معین نموده است. در قسمت ذیل این ماده به مسئولیت مشترك مسبب و مباشر به كارگماری اجباری اشخاص و در تبصره این ماده به تشدید مجازات در موردی كه چند نفر به طور جمعی اجباراً به كار گمارده  می شوند تصریح گردیده است.

۲-كارفرمایی مبلغی را از كارگر خود طلبكار است آیا می تواند طلب خود را از مزد كارگر برداشت نماید؟

با توجه به ماده 44 قانون كار چنانچه كارگر به كارفرمای خود مدیون باشد در قبال دیون وی تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حكم دادگاه برداشت نمود كه در هر حال این مبلغ نباید از یك چهارم كل مزد كارگر بیشتر باشد.

۳-كارفرمایان هر ماهه قبل از پرداخت مزد و مزایای كارگران نسبت به كسر مالیات و حق بیمه از حقوق آنان اقدام می كنند مستند قانونی آن چیست؟

به موجب بند الف ماده 45 قانون كار یكی از مواردی كه كارفرما می تواند از مزد كارگر برداشت نماید موردی است كه قانون صراحتاً اجازه داده باشد به این لحاظ كسر مالیات و حق بیمه از مزد و مزایای كارگر كه بر اساس قانون انجام می شود از مصادیق حكم بند الف ماده قانونی مرقوم است كه به كارفرما اجازه می دهد وفق مقررات مالیاتی نسبت به كسر مالیات متعلقه از حقوق كارگر اقدام نماید.

۴-آیا كارفرما می تواند از مزد كارگری كه از خانه سازمانی شركت استفاده می‌كند برداشت نماید؟

برابر بند “هـ” ماده 45 قانون كار یكی از مواردی كه كارفرما مجاز به برداشت از مزد كارگر است مال‌الاجاره خانه سازمانی می باشد و بدین لحاظ اقدام كارفرما در زمینه كسر مبلغی از مزد كارگر بابت استفاده از خانه سازمانی كارخانه كه میزان آن با توافق طرفین تعیین گردد فاقد مغایرت قانونی خواهد بود.

۵-كارگری به شخصی غیر از كارفرما مدیون است باز پرداخت دیون وی از مزد به چه نحوی امكان پذیر است؟

در صورتی كه كارگر به شخصی ثالث مدیون باشد در این حالت مقررات مربوط در قانون مدنی حاكم بوده كه در این مورد چنانچه محكوم علیه (كارگر) دارای عائله (زن یا فرزند) باشد دستمزد وی والا      دستمزد وی توقیف خواهد شد.

۶-تكلیف كارفرما نسبت به اجرای احكام مراجع قضائی در زمینه كسر از حقوق كارگری كه به اشخاصی غیر از كارفرما مدیون است چیست؟

در رابطه با بدهی كارگر به كارفرما (شخص ثالث) در مقررات قانون كار پیش‌بینی خاصی بعمل نیامده و حمایتی در نظر گرفته نشده است لیكن بنظر می رسد با استفاده از بند “الف” ماده 45 قانون كار و از آنجا كه احكام قطعی دادگاهها در موردی كه صادر شده اند در حكم قانون و لازم الاجرا می باشند در صورت صدور حكم از سوی مرجع صالحه قانونی، كار فرما مكلف به اجرای حكم و كسر وجه آن از دستمزد كارگر خواهد بود در این رابطه متذكر می گردد در هر حال هر نوبت (قسط) برداشت از مزد بر اساس ماده 96 قانون اجرای احكام مدنی چنانچه كارگر دارای زن وفرزند باشد نباید از ربع و در غیر اینصورت از ثلث حقوق و مزایای وی بیشتر باشد مضافاً به این كه با التفات به بعد اجتماعی مزد، میزان هر قسط باید به میزانی باشد كه در هر حال دریافتی كارگر از میزان حداقل مزد قانونی كمتر نباشد.

۷-در قرارداد كار منعقده بین كارگر و كارفرما پرداخت مزد با ارز خارجی پیش‌بینی شده است رای مراجع حل اختلاف در زمینه سنوات خدمت و مطالبات كارگر بر چه اساسی صورت می گیرد؟

مستند به ماده 37 قانون كار جمهوری اسلامی ایران، مزد كارگر می باید به وجه رایج كشور (ریال) تعیین و پرداخت شود و لذا در مواردی كه در قرارداد كار پرداخت مزد به ارز خارجی پیش بینی شده باشد در صورت بروز اختلاف و اقامه دادخواست از سوی ذینفع، مراجع حل اختلاف می بایست با تبدیل ارز پیش بینی شده به ریال بر اساس نرخ رسمی اعلام شده از بانك مركزی ایران، مبادرت به صدور رای به مبلغ معادل ارز مورد نظر نمایند.                     

۸-در قرارداد كار بین كارگر و كارفرما توافق بر پرداخت مزد با پول خارجی شده است آیا این پرداخت و توافق با مقررات قانون كار انطباق دارد؟

پرداخت مزد مستند به ماده 37 قانون كار صرفاً به وجه رایج كشور مجاز بوده و هرگونه تراضی و یا توافق طرفین كه برخلاف این حكم باشد با عنایت به آمره بودن حكم مزبور غیر نافذ خواهد بود.

۹-بین كارگر و كارفرما در زمینه اشتباه در محاسبه و پرداخت اختلاف بروز كرده است رسیدگی در مراجع حل اختلاف چگونه انجام می شود؟

چنانچه اختلافی در خصوص احراز حدوث اشتباه در محاسبه و یا عدم وقوع اشتباه در پرداخت بین كارگر و كارفرما موجود باشد اختلاف می باید با طرح شكایت از سوی شاكی در مراجع حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفته و چنانچه احراز گردد كه فی الواقع پرداخت وجه مابه‌الاختلاف اشتباهاً صورت گرفته است رای لازم اصدار یابد. بدیهی است چنانچه نظر مرجع رسیدگی كننده این باشد كه اشتباهی در بین نبوده و وجه مورد نظر با علم و اطلاع كارفرما جهت ترمیم مزد به كارگر پرداخت شده است حكم بر پرداخت وجه به منزله شرایط كار كارگر صادر و قطع یكجانبه آن از سوی كارفرما مجاز نخواهد بود.

۱۰-میزان مزد كارگران ماهر با توجه به مصوبات شورایعالی كار به چه ترتیبی تعیین می گردد؟

میزان مزد كارگران اعم از ماهر و غیر ماهر با توافق طرفین تعیین می گردد و مصوبات شورایعالی كار تنها متضمن تعیین حداقل مزد برای كارگر ساده در سطح كشور و تأثیر آن بر سایر سطوح مزدی می باشد.

۱۱-آیا مزایایی كه در ارتباط با نوع شغل و یا شرایط كار به كارگر پرداخت می شود مانند مبلغی كه به عنوان حق مسئولیت به كارگرانی كه مسئولیت خاصی به عهده دارند پرداخت می گردد و یا فوق‌العاده بدی آب و هوا كه برخی كارگران به دلیل كار در نقاط بد آب و هوا دریافت می دارند جزء حقوق مكتسبه آنهاست و یا با تغییر شغل و یا شرایط كار قابل قطع می باشد؟

مزایایی كه حسب نوع و شرایط شغل به كارگر پرداخت می‌گردد و با تغییر شغل قطع می شود از قبیل فوق العاده سرپرستی، ماموریت و ایاب و ذهاب و نیز مبالغی كه بعنوان حق حضور در جلسات كمیته‌ها و شوراهای مختلف به كارگران پرداخت می شود جزء حقوق مكتسبه محسوب نمی گردد.

۱۲-در اجرای مفاد ماده 47 قانون كار قراردادی منعقد و بر اساس آن مبلغی به عنوان پورسانت بهره وری به كارگران پرداخت می شود آیا این پورسانت جزء مزد ثابت كارگران به حساب می آید؟

در مواردی كه طی عقد قرارداد جمعی بین كارگران یا نمایندگان قانونی آنها با كارفرما و در قالب ماده 47 قانون كار و تبصره مربوط به آن پرداخت پاداش افزایش تولید مورد توافق قرار می گیرد اگر چه ممكن است اصطلاحاً عنوان پورسانت بهره وری به آن داده شود بر اساس تبصره 3 ماده 36 قانون كار جزء مزد ثابت محسوب نخواهد شد.

۱۳-چنانچه واحدهای كارگری علیرغم مقررات نسبت به تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل اقدام نكنند تكلیف چیست و قانون در این زمینه چه حكمی دارد؟       

در ارتباط با تبصره های 2 و 4 ماده واحده قانون اجرای طبقه بندی مشاغل در كارگاهها مصوب 1352 اعلام می دارد در مواردی كه كارفرمایان مشمول قانون كار در پایان مهلت های تعیین شده مشاغل كارگاههای خود را طبقه بندی ننموده و احراز دفاتر مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت موضوع تبصره 2 ماده 49 قانون كار به درخواست اداره كل بهره وری و مزد این امر را عهده دار شده و به انجام برساند چنانچه كارفرما علیرغم اعلام اداره كل نظارت بر نظامهای جبران خدمت هزینه‌های مربوط را به دفتر مشاور فنی یا كارشناس صاحب صلاحیت یاد شده پرداخت ننماید ذینفع یعنی دفتر مشاور فنی یا كارشناس مزبور می تواند وفق مدلول تبصره 4 صدرالاشاره دادخواست خود را علیه كارفرما به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 160 قانون كار مستقر در اداره كار و امور اجتماعی محل كارگاه تسلیم نماید كه در این صورت هیأت یاد شده حسب تكلیف مقرر در تبصره 4 فوق الاشاره به دادخواست مطروحه رسیدگی و مبادرت به اصدار رأی خواهد نمود.

۱۴- كارگری نسبت به میزان تعلق پاداش افزایش تولید معترض می باشد آیا حق دارد به طرفیت كمیته بهره وری پیش بینی شده در دستورالعمل طرح شكایت نماید؟

در مواردیكه كارگر نسبت به مبلغ تعیین شده جهت وی از بابت پاداش و بهره‌وری اعتراض داشته باشد. طرح شكایت می بایستی بطرفیت كارفرمای كارگاه صورت گرفته و كمیته بهره وری پیش بینی شده در دستورالعمل اداره كل نظارت بر نظامهای جبران خدمت وزارت كار و امور اجتماعی كه صرفاً نظارت بر حسن اجرای قرارداد منعقده فی مابین كارگران و كارفرما را بر عهده داشته و تصمیمات آن جنبه مشورتی دارد مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

۱۵-در مواردی كه كارگر به دلیل بیماری قادر به حضور در كارگاه و انجام كار نیست آیا كارفرما تكلیفی به پرداخت مزد خواهد داشت؟

با توجه به اصل مزد در مقابل كار، الزام كارفرما به پرداخت مزد كارگر در ایامی كه بدلیل بیماری قادر به انجام كار نبوده مجوزی ندارد مگر اینكه كارفرما از قبل پرداخت آن را تعهد كرده باشد. بدیهی است كارگرانی كه نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه باشند طبق ضوابط مربوط از سازمان تأمین اجتماعی غرامت مزد دریافت خواهند داشت.

۱۶-آیا كارفرما نسبت به پرداخت مزد و مزایای كارگران در ایام بیماری تكلیفی دارد؟

اقلامی از مزد و مزایای جنبی كه وفق مقررات مربوط مشمول كسر حق بیمه قرار می گیرد و مالاً سازمان تامین اجتماعی نیز از بابت آنها در ایام بیماری اعم از كوتاه مدت و دراز مدت غرامت مزد پرداخت می نماید كارفرما تكلیفی نسبت به این قبیل پرداخت ها در ایام بیماری كارگران پیدا نمی كند بدیهی است آن قسمت از دریافتی های كارگر در زمان اشتغال مانند عیدی و پاداش، بن كارگری و عائله مندی كه مشمول اخذ حق بیمه نمی باشد و در نتیجه سازمان تامین اجتماعی از این بابت در ایام بیماری كارگران به آنان غرامتی پرداخت نمی كند لذا از آنجا كه مستنداً به ماده 74 قانون كار ایام بیماری كارگران كه به تأیید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد جزء روزهای كار آنان به حساب می آید بنابراین پرداخت مزایای یاد شده در ایام مذكور به عهده كارفرما خواهد بود.

۱۷-آیا به لحاظ قانون كار كارگرانی كه وفق مقررات قانون تأمین اجتماعی بازنشسته گردیده و از سازمان تامین اجتماعی مستمری بازنشستگی دریافت می دارند            می توانند در بخش خصوصی شاغل باشند؟

به لحاظ اجرای مقررات قانون كار اشتغال بكار افراد بازنشسته سازمان تامین اجتماعی در واحدهای بخش خصوصی منع قانونی ندارد و در صورت بكارگیری آنان در كارگاههای مشمول قانون كار، این قبیل كارگران همانند سایر كارگران شاغل در آن واحد از كلیه مزایای قانون كار منجمله بن كارگری و افزایشهای مزدی ناشی از مصوبات شورایعالی كار نیز برخوردار خواهند شد.

۱۸-كارفرمای یكی از واحدهای كارگری در طول سال خارج از مصوبات شورایعالی كار و بدون داشتن پیمان یا موافقت نامه دسته جمعی اقدام به افزایش مزد كارگران كرده است آیا كارفرما می تواند به این دلیل مصوبه شورایعالی كار در مورد افزایش مزد سال آینده را اجرا نكند؟

از آنجا كه بر اساس مصوبات مزدی شورایعالی كار مبلغ ناشی از افزایش حداقل مزد قانونی از اول فروردین ماه هر سال بر سایر سطوح مزدی تعمیم داده می شود و از طرفی هرگونه افزایش مزد خارج از ضوابط مصوبات یاد شده تنها در صورتی مجاز است كه در قالب پیمانهای دسته جمعی و با تأیید وزارت كار صورت گرفته باشد در مواردی كه مزد كارگر در طول سال خارج از ضوابط مصوبات یاد شده و بدون رعایت مقررات مربوط افزایش داشته است افزایش مزبور در هنگام اعمال مصوبات مزد می‌بایستی ملحوظ نظر قرار گیرد كه در این صورت بدیهی است چنانچه میزان افزایشات انجام شده بیش از میزان مقرر در مصوبه مزد باشد افزایش مجدد مزد موردی نخواهد داشت.

۱۹-آیا مبالغی كه به كارگر بابت انجام اضافه كاری پرداخت می شود جزء حق‌السعی یا مزد و یا مزایای انگیزه ای به حساب می آید؟

تعریف حق السعی، مزد و مزایای انگیزه ای در مواد 34، 36 و بندهای الف و ب ماده 37 قانون كار آمده است. مبالغ دریافتی بابت اضافه كاری كه تابع ضوابط و مقررات ماده 59 قانون مرقوم می باشد به ساعات انجام كار مازاد بر ساعت كار قانونی تعلق داشته و به این لحاظ جزء هیچ یك از موارد حق السعی، حقوق، مزد و مزایای انگیزه ای كه در مقابل ساعت كار موظف قانونی به كارگر پرداخت می گردد به حساب نمی آید با این توضیح كه آن نوع اضافه كاری كه هر ماهه بطور مقطوع بدون انجام كار اضافی و بدون تأیید سرپرست یا مدیر قسمت پرداخت می شود جزء مزد محسوب می گردد.

۲۰-مزایای مختلفی كه در قانون كار پیش بینی شده بر مبنای كدام یك از دریافتی‌های كارگر باید محاسبه شود؟ آیا مزایائی مانند كمك هزینه مسكن و یا كمك هزینه عائله مندی نیز باید مأخذ محاسبه قرار گیرد؟

مبنای محاسبه اضافه كاری، نوبت كاری، شبكاری، عیدی و پاداش و نیز احتساب حق سنوات ومزایای موضوع مواد 20، 21، 24، 27، 32 و 165 قانون كار در كارگاههائی كه طرح طبقه بندی مشاغل دارند مزد گروه و پایه (مزد مبنا) و در واحدهائی كه فاقد طرح می‌باشند مزد ثابت (مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل) خواهد بود.

۲۱-آیا مبالغی كه به عنوان پورسانت به كارگر پرداخت می شود در هنگام محاسبه مزایای سابقه كار و یا عیدی و پاداش در مزد ماخذ محاسبه لحاظ می گردد؟

پورسانت هائی كه در قرارداد كار اولیه و یا قراردادهای تكمیلی ضمن كار بعنوان بخشی از مزد بین كارگر و كارفرما توافق می گردد قسمتی از مزد شناخته شده و همانطور كه معمول مراجع رسیدگی است، در موقع محاسبه مزایای سابقه كار و تعیین عیدی و پاداش سالانه و هر نوع محاسبات دیگر مربوط به مزد لحاظ می گردد.

۲۲-در واحدی در تمام ماههای سال و صرفنظر از اینكه ماه سی و یك روزه باشد یا بیست و نه روز، میزان حقوق كارگر تغییری نمی كند، آیا این روش قانونی است؟

در مواردی كه مزد كارگران ماهانه پرداخت می شود مبلغ پرداختی بابت سی روز بوده و لذا در ماههای سی و یك روزه بموجب تبصره ماده 37 قانون كار باید معادل یك سی‌ام حقوق پرداختی از بابت مزد روز سی و یكم به كارگر پرداخت گردد. ضمناً در خصوص حقوق اسفند ماه چنانچه واحدی از قبل به جای 29 روز، 30 روز حقوق و مزایا به كارگران پرداخت نموده باشد با عنایت به مفهوم مخالف ماده 8 قانون كار این امر به منزله عرف و شرایط كارگاه محسوب شده و كماكان لازم الرعایه خواهد بود.

۲۳-كارگری مزد خود را به صورت ساعتی و یا روزانه دریافت می دارد پرداخت مزد روز جمعه و تعطیلات رسمی وی به چه نحو انجام می شود؟

در مواردی كه دستمزد كارگران بصورت هفتگی یا ماهانه پرداخت می شود مبلغ پرداختی صرفاً از بابت ساعات كار كارگر نبوده و شامل دستمزد ساعات كار، مزد روز تعطیل هفتگی و در صورت وجود ایام تعطیل رسمی در هفته یا ماه مورد نظر شامل مزد مربوط به این ایام نیز می باشد بدیهی است چنانچه مزد كارگر ساعتی یا روزانه تعیین شده باشد كارفرما مكلف خواهد بود دستمزد روز تعطیل هفتگی و یا تعطیل رسمی را جداگانه طبق مقررات مربوط پرداخت نماید.

۲۴-آیا كارگرانی كه به صورت ساعتی، كار مزد و كار مزد ساعتی كار می كنند مشمول افزایش های مزدی مصوبات شورایعالی كار می شوند؟

افزایش های مزدی ناشی از مصوبات شورایعالی كار در مورد قراردادهای كار ساعتی مشمول قانون كار نیز تسری پیدا كرده و نافذ می باشد و این افزایش ها ناظر بر مزد كارگرانی كه به صورت كار مزد و كار مزد ساعتی كار می كنند خواهد بود و بطور كلی این افزایش ها به نوع خاصی از مزدبری اختصاص ندارد.

۲۵-آیا مزد كارگرانی كه كمتر ازمیزان تمام وقت كارگاه و بصورت پاره وقت كار می كنند نیز باید در اثر مصوبات مزدی شورایعالی كار افزایش یابد؟

مصوبات مزدی شورایعالی كار شامل كلیه كارگران مشمول قانون كار اعم از رسمی، غیررسمی، روز مزد، فصلی و كارگران دارای قرارداد كار نامحدود، محدود و یا كار معین می باشد و مابه‌التفاوت ناشی از اجرای این مصوبات در كلیه سطوح مزدی تأثیر خواهد نمود. بدیهی است كارگران پاره وقت نیز به نسبت ساعات انجام كار در هفته از مزایای قانونی و از جمله مفاد بخشنامه های شورایعالی كار در زمینه افزایش‌های مزدی برخوردار خواهند بود.

۲۶-كارگری بر اساس توافقی كه با كارفرما نموده تمام مزدش را بصورت جنسی (غیرنقدی) دریافت می دارد آیا به لحاظ قانونی اشكالی ندارد؟

با توجه به مادتین 41 و 42 قانون كار، پرداختهای غیرنقدی به هر صورت كه در قرارداد كار پیش بینی شود به عنوان پرداختی تلقی می شود كه اضافه بر حداقل مزد بوده و ارزش نقدی تعیین شده برای اینگونه پرداختها می بایستی منصفانه و معقول باشد.

۲۷-در قانون كار، مزد در دو ماده 35 و 36 دو تعریف متفاوت دارد، آیا مزد ثابت یا مزد مبنا مفاهیمی جدا از مفهوم مزد هستند؟

مزد تعریف شده در ماده 35 قانون كار دقیقاً همانست كه در ماده 36 قانون مزبور تحت عناوین “مزد ثابت” و مزد “مبنا” مورد اشاره قرار گرفته و تعریف گردیده است و مراد كلیه وجوه نقدی و غیرنقدی است كه در مقابل انجام كار در ساعات عادی كار به كارگر پرداخت می گردد.


 
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 14 مرداد 1398 01:36 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's having a cappuccino. He or
she is handsome. Brown hair slicked back, glasses that fit his face, hazel eyes and the most
amazing lips I've seen. He is well built, with incredible arms and a
chest that sticks out during this sweater. We're standing
in-front of each other dealing with us, what we would like money, what we're trying to
find on another person. He starts telling me that bigger been rejected many
times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I have faith that He smiles at me, biting his lip.


‘Oh, I do not know. Everything happens for grounds right.
But tell me, make use of reject me, would you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, you would not mind if I kissed you right this moment?' he said as I get more detailed him and kiss him.

‘The next time don't ask, do exactly it.' I reply.

‘I like how we think.' , he said.

At the same time, I start scrubbing my rearfoot in the leg, massaging it slowly. ‘Exactly what do you wish ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I like determined women. Someone you never know what we want. Someone who won't say yes because I said yes. Someone who's not afraid when you try new stuff,' he says. ‘I'm never afraid when you attempt new stuff, especially on the subject of making a new challenge in bed ', I intimate ‘And I enjoy girls that are direct, who cut in the chase, like you may did. For being
honest, this is a huge turn on.
شنبه 12 مرداد 1398 03:33 ب.ظ
The ads are susceptible to many of the binding laws in the State of Israel.
جمعه 11 مرداد 1398 07:17 ب.ظ
The ads are at the mercy of many of the binding laws in the State of Israel.
جمعه 11 مرداد 1398 01:00 ق.ظ
https://popo55.co.kr/바카라사이트/ - I used some strips of moleskin that
I bought in the drugstore and applied them sparingly to the problem area.
Everybody needs some tips once even though, however when your quality of life is a
risk then a stakes go higher. Make jam and jellies using high sugar concentration to preserve fruit.
جمعه 11 مرداد 1398 12:09 ق.ظ
This post is in fact a good oone it helps new internet users, who are wishing
in favor of blogging.
سه شنبه 8 مرداد 1398 01:13 ق.ظ

Reliable write ups. Thank you.
canadian pharmacies that ship to us online canadian discount pharmacies canadian rxlist canada rx canadian pharmacies online prescriptions canadian pharmacies-24h trusted pharmacy canada canadian drugs online pharmacies legitimate online canadian discount pharmacies
یکشنبه 6 مرداد 1398 04:33 ق.ظ
I am genuinely grateful to the holder of tjis web site who
has shared this great paragraph at at this time.
چهارشنبه 2 مرداد 1398 11:27 ق.ظ
더킹카지노 - https://txt7777.com/txt-3
چهارشنبه 2 مرداد 1398 11:24 ق.ظ
퍼스트카지노 - https://txt7777.comtxt-2
چهارشنبه 2 مرداد 1398 11:23 ق.ظ
예스카지노 - https://txt7777.com
چهارشنبه 2 مرداد 1398 10:59 ق.ظ
카지노 - https://txt3333.com
چهارشنبه 2 مرداد 1398 10:59 ق.ظ
카지노사이트 - https://bts555.com
چهارشنبه 2 مرداد 1398 10:58 ق.ظ
카지노사이트 - https://txt7777.com
شنبه 29 تیر 1398 10:07 ب.ظ
Wonderful blog! Do you have any tips and hints
for aspiring writers? I'm planning to start my own website soon but I'm a
little lost on everything. Would youu propose starting with a
free platform like Wordpress or go for a paid option? Theere are so many options out
there that I'm completely overwhelmed .. Anyy ideas? Thanks!
شنبه 29 تیر 1398 09:26 ب.ظ
Hi there are using Wordpress for your blog platform?
I'm new to tthe blog world but I'm trying to get started and create my own. Do you need anny coding knowledge to make
your own blog? Any help would be really appreciated!
شنبه 29 تیر 1398 06:47 ب.ظ
Hey there would youu min letting me know whicch webhost you're using?
I've loaded your blog in 3 different internet browsers and Imust say this
blog loads a lot faster then most. Can you recommend a good internet hosting provider at a fair price?
Thanks a lot, I appreciate it!
شنبه 29 تیر 1398 04:23 ب.ظ
This post will assist the internet people for setting up new website orr even a blog
from start to end.
شنبه 29 تیر 1398 04:05 ب.ظ
Havee you everr considered creating an ebook or
gjest authoring on otber sites? I have a blog based on the same topics
you discuss and woulod love to have you share some stories/information. I know my readers would appreciate your work.
If you are even remotely interested, feel free to
sennd me an email.
شنبه 29 تیر 1398 03:31 ب.ظ
thanks a lot this site is usually formal as well as everyday
شنبه 29 تیر 1398 03:25 ب.ظ
thank you a good deal this web site will be elegant and also casual
پنجشنبه 20 تیر 1398 10:44 ق.ظ
"We need to build to a different crescendo, cheri," he said.
"And we may have an ending that might be as none before."

His smile was decadent, his eyes were packed with lust, as well
as the soft skin of his hard cock against my sex was having its intended effect.
I became feeling a stronger arousal now as I felt his cock slide between my
sensitive lips. I felt the of his cock push agonizingly at the doorway
of my pussy, and I needed him to thrust into me hard.
Instead he retracted and slid his hardness back approximately my
clit.

I became aching to have him inside, and I really could tell that his really
need to push that wonderful hard cock inside me was
growing. His moans grew to suit mine, and I knew the impression of my
wet pussy lips to the head of his cock was getting
an excessive amount of for both of us.

"Allow finale begin," he said, and that he slid the end of his cock inside me.


Both of us gasped because held his cock there for your moment.
I contracted my pussy to get him further inside, and the man threw his
return within the sensation. Inch by excruciating inch he pushed his cock inside
me, and every time I squeezed my pussy around him.
His cock felt wonderful since it filled me, but Needed it inside
me. I rolled to the side and rested my leg against his shoulder, and
hubby plunged his cock up in.
چهارشنبه 19 تیر 1398 05:36 ق.ظ
Helpful information. Lucky me I found your web site
unintentionally, and I am surpprised why this coincidence did not took place earlier!
I bookmarked it.
سه شنبه 18 تیر 1398 06:03 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's using a cappuccino.
They are handsome. Brown hair slicked back, glasses that are great
for his face, hazel eyes and the most amazing lips I've seen. They're well built,
with incredible arms along with a chest that stands apart on this sweater.

We're standing in front of one another talking about us,
what we really wish for money, what we're in search of on another person. He starts telling me that bigger been rejected lots of times.‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ',
I believe that He smiles at me, biting his lip.


‘Oh, I can't know. Everything happens for a good reason right.
But inform me, can you reject me, might you Ana?' He said.

‘No, how could I?' , I replied

"So, utilize mind if I kissed you at this time?' he stated as I am far better him and kiss him.

‘Next occasion don't ask, do exactly it.' I reply.

‘I prefer the way you think.' , he said.

At the same time, I start scrubbing my high heel in her leg, massaging it slowly. ‘Precisely what do you prefer in women? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I love determined women. Someone who knows what you want. A person that won't say yes even if I said yes. Someone who's not afraid of trying a new challenge,' he says. ‘I'm never afraid when attemping something mroe challenging, especially with regards to making new stuff in the sack ', I intimate ‘And Everyone loves women that are direct, who cut throughout the chase, like you just did. To become
honest, which is a huge turn on.
سه شنبه 18 تیر 1398 02:54 ق.ظ
After checking out a number of the blog posts on your site, I seriously
appreciate your technique of writing a blog.

I saved as a favorite it to my bookmark website list and will be checking
back in the near future. Please check out my website too and let me know how you feel.
یکشنبه 9 تیر 1398 02:41 ب.ظ
Why viewers still make use of to read news pappers when in this
technological world all is presented on net?
چهارشنبه 5 تیر 1398 03:57 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's possessing a cappuccino.
He could be handsome. Brown hair slicked back, glasses that suit his face, hazel eyes
and the most wonderful lips I've seen. He or she is nice, with incredible arms and a
chest that is unique during this sweater.
We're standing in-front of each other talking about people, what you want money, what we're looking for on another person. He starts telling me that they have
been rejected a lot of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I believe that He smiles
at me, biting his lip.

‘Oh, I don't know. Everything happens for an excuse right.
But inform me, make use of reject me, does one Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, would you mind if I kissed you right this moment?' he said as I am better him and kiss him.

‘When don't ask, do it.' I reply.

‘I favor the way you think.' , he said.

For the time being, I start scrubbing my calcaneus as part of his leg, massaging it slowly. ‘Exactly what do that suits you ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I enjoy determined women. Someone you will never know what they want. Someone who won't say yes even though I said yes. Someone who's not afraid of attempting new things,' he says. ‘I'm never afraid when trying new things, especially with regards to making interesting things in the bed room ', I intimate ‘And I enjoy women that are direct, who cut through the chase, like you only did. Being
honest, it really is a huge turn on.'
دوشنبه 3 تیر 1398 07:00 ق.ظ

You revealed that exceptionally well.
generic cialis tadalafil cialis arginine interactio prix de cialis buy cialis online legal click now cialis from canada cialis 5 mg para diabeticos cialis prezzo al pubblico side effects for cialis cialis 50 mg soft tab tadalafil tablets
یکشنبه 2 تیر 1398 03:01 ب.ظ

Nicely put, Kudos!
cialis en mexico precio cialis for daily use cialis usa cost miglior cialis generico usa cialis online cialis patentablauf in deutschland cialis generico in farmacia acquisto online cialis we recommend cheapest cialis wow cialis 20
شنبه 1 تیر 1398 12:38 ب.ظ
It's fantastic that you arre getting ideas from this paragraph as well ass from our argument made here.
شنبه 1 تیر 1398 07:28 ق.ظ

Superb facts, Kudos!
legalidad de comprar cialis best generic drugs cialis generic cialis 20mg uk cialis efficacit tesco price cialis interactions for cialis we recommend cialis info cialis 5 mg scheda tecnica cialis 100mg suppliers cialis generico in farmacia
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
اخلال در پارامترهای ورودی


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
دریافت همین آهنگ

قالب وبلاگ